പത്തിരി മുതൽ പരിപ്പ് വട വരെ നിർമ്മാണം വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ റെയ്ഡിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്കൾ കണ്ടിരിക്കണം

കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ലഘുഭക്ഷണ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും തൊടുപുഴ നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലുകളിലും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഹോട്ടലുകളിൽ കയറി

Read more