കൈ കൂപ്പി താണ് വണങ്ങണം ഈ മനുഷ്യനെ ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ പ്രതികാരം കാണില്ല

സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരു വാഹനം കടന്ന് ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരാളിന്റെയും ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ മുട്ടേണ്ട വാതിലുകളിലോക്കെ മുട്ടിയിട്ടും പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ അധികമുള്ളൊരു മൊട്ട കുന്ന് അവസാനം

Read more

കറന്റും ബാറ്ററിയും സർക്യൂട്ടും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ടാങ്കിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് അറിയാൻ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി മാത്രം മതി

ടെക്നിക്കൽ അറിവിവൊന്നുമില്ലാത്ത ഏതൊരു സാധാരണക്കാർക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വാട്ടർ ടാങ്കിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഒരു ഇലക്രോണിക് സർക്യൂട്ടിന്റെയും സഹായമില്ലാതെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു

Read more

ട്യൂബ് ലെസ്സ് ടയറുകളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇനി എയർലെസ്സ് ടയറുകൾ അറിയാം വിശേഷങ്ങൾ

വാഹന ടയറുകളിൽ നൂതനവിപ്ലവം വന്നൂ എയർ ലെസ്സ് ടയറുകൾ.ട്യൂബ് ലെസ്സ് ടയറുകൾ ഇപ്പോൾ ലോകമാകെ പോപ്പുലറായതുപോലെ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് കാറ്റില്ലാത്ത ടയറുകളുടെ കാലം.കാറ്റുവേണ്ട ഒരിക്കലും പഞ്ചറാകില്ല.

Read more